ქართული ენისა და ლიტერატურის ახალი სახელმძღვანელოები

სიახლეები


07
ივლისი

ქართული ენისა და ლიტერატურის ახალი სახელმძღვანელოები

 

  • V და VI კლასების ქართული ენისა და ლიტერატურის ახალი სახელმძღვანელოების ავტორია თინათინ ბოლქვაძე. მოსწავლის წიგნები ორნაწილიანია. ორივე კლასის სახელმძღვანელოს პირველ ნაწილში შედის ჟანრულად მრავალფეროვანი და მხატვრულ-ესთეტიკური თვალსაზრისით მაღალხარისხოვანი ორიგინალური და ნათარგმნი ტექსტები ლიტმცოდნეობითი აპარატით, ხოლო მეორე ნაწილში – ენობრივი საკითხები ერთიანდება.
  • ორივე კლასის სახელმძღვანელოს ერთვის რვეული, რომელიც ინდივიდუალურია და ყველა მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს დავალების შესასრულებლად. მხოლოდ რვეულში აკეთებს მოსწავლე ჩანაწერებს. წიგნის არც ერთ ნაწილში არ არის ისეთი დავალება, რომელიც ჩაწერას მოითხოვს.
  • სახელმძღვანელო სრულად მოიცავს ეროვნული სასწავლო გეგმის ქართული ენისა და ლიტერატურის V-VI კლასების საგნობრივი პროგრამის შინაარსს, ხელს უწყობს სტანდარტით გათვალისწინებული შედეგების მიღწევას. 
  • V და VI კლასის ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოების პირველ ნაწილში მხატვრული ტექსტები დალაგებულია თემატური პრინციპით. წიგნებში შეტანილია მაღალმხატვრული ლიტერატურული ნაწარმოებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოზარდების სოციალურ და კულტურულ აღზრდას. 
  • თხზულებების შერჩევისას  გათვალისწინებულია მოსწავლეთა ასაკობრივი შესაძლებლობები. შერჩეული ტექსტები, ითვალისწინებს და ამდიდრებს მოზარდების ასაკობრივ ინტერესებსა და მათ გამოცდილებას.
  • ორივე სახელმძღვანელოს მეორე ნაწილი ემსახურება პირველ ნაწილში მოცემული ლიტერატურული ან საინფორმაციო ტექსტის უკეთესად გაგება-ათვისებას. აქედან გამომდინარე, სახელმძღვანელო არ ისახავს მიზნად მხოლოდ გრამატიკული ცნებების სწავლებასა და კატეგორიების აღწერა-კლასიფიკაციას, არამედ მათი პრაქტიკული გამოყენებისათვის ხელშეწყობას კონკრეტულ სამეტყველო, წერით და ზეპირ სიტუაციებში. 

 

                                            

ქართული ენა და ლიტერატურა, V კლასი, მოსწავლის წიგნი – I ნაწილი – გადახედე

ქართული ენა და ლიტერატურა, V კლასი, მოსწავლის წიგნი – II ნაწილი – გადახედე

ქართული ენა და ლიტერატურა, V კლასი, მოსწავლის რვეული – გადახედე

ქართული ენა და ლიტერატურა, V კლასი, მასწავლებლის წიგნი – გადახედე

 

                                                 

 

ქართული ენა და ლიტერატურა, VI კლასი, მოსწავლის წიგნი – I ნაწილი – გადახედე

ქართული ენა და ლიტერატურა, VI კლასი, მოსწავლის წიგნი – II ნაწილი – გადახედე

ქართული ენა და ლიტერატურა, VI კლასი, მოსწავლის რვეული – გადახედე

ქართული ენა და ლიტერატურა, VI კლასი, მასწავლებლის წიგნი – გადახედე

 


გაზიარება